Notice: Undefined variable: przegladarka in /home/slabyzby/domains/terna.pl/public_html/klasy/Wyglad.php on line 917

Notice: Undefined variable: przegladarka in /home/slabyzby/domains/terna.pl/public_html/klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /home/slabyzby/domains/terna.pl/public_html/klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /home/slabyzby/domains/terna.pl/public_html/klasy/Wyglad.php on line 919

Notice: Undefined variable: przegladarka in /home/slabyzby/domains/terna.pl/public_html/klasy/Wyglad.php on line 919
Regulamin
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
z dnia 25 grudnia 2014


I. Definicje
 
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Terna.pl;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.terna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RAFAŁ WIECZOREK „Terna.pl” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182 );
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RAFAŁ WIECZOREK  z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Krasickiego 3, kod: 66-400,  REGON: 080329150, NIP: 599-110-89-06, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.terna.pl
Sprzedający – FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RAFAŁ WIECZOREK prowadząca sklep internetowy www.terna.pl zwana w dalszej części regulaminu „Terna.pl”
 
II. Postanowienia ogólne
 
2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.terna.pl , zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez FIRMĘ  HANDLOWO USŁUGOWĄ RAFAŁ WIECZOREK z siedzibą z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Krasickiego 3, kod: 66-400, REGON: 080329150, NIP: 599-110-89-06. 
2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyposażenia warsztatowego. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. 
2.3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a „Terna.pl” 
2.5. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
 
III.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu Internetowego jest rejestracja w serwisie internetowym: www.terna.pl
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu www.terna.pl
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. „Terna.pl” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez „Terna.pl” za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Terna.pl”
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „Terna.pl”
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla „Terna.pl” 
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek ( zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej ),
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.terna.pl, dokonać wyboru towaru oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ”Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Terna.pl” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia umowy” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Ceny i metody płatności
 
5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami; 
5.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia. 
5.3. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.
5.4. „Terna.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Towarów, zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.
5.5. W sklepie internetowym terna.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelewem na konto bankowe: RAIFFEISEN BANK 32 1750 1282 0000 0000 1228 9936
 • płatność gotówką w kasie sklepu stacjonarnego – dotyczy wyłącznie Zamówień odbieranych osobiście w siedzibie „Terna.pl”
Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
5.6. Za moment dokonania płatności uważa się:
 • w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto Sprzedającego,
 
VI. Realizacja Zamówienia
 
6.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu. 
6.2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. 
6.3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT lub Paragonem, która jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. 
6.4. Faktura VAT lub Paragon wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
6.5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.
6.6. W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.5., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt. 6.2. 
 
VII. Dostawa Zamówienia
 
7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłki realizowane są głównie firmą kurierską FedEx, Poczta Polska. Po kliknięciu w link przesłany na podany w zamówieniu adres e-mail  i wpisaniu nr przesyłki możliwe jest sprawdzenie jej aktualnego statusu.
7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób: 
 • dostawa Towaru przez firmę transportową pod wskazany w Zamówieniu adres lub
 • odbiór osobisty z siedziby „Terna.pl”
7.3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
7.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu.
7.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
 
VIII. Odbiór Zamówienia
 
8.1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. 
8.2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
8.3. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.
 
IX. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy
 
9.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu internetowego terna.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu Towaru (usługi), bez podania przyczyny.
9.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez  Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.
9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas FIRMĘ  HANDLOWO USŁUGOWĄ RAFAŁ WIECZOREK    z siedzibą z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Krasickiego 3, kod: 66-400, REGON: 080329150, NIP: 599-110-89-06., www.terna.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Koszt połączenia na terenie Polski zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
X. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 
10.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy „Terna.pl”. zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „ „Terna.pl”.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym „Terna.pl” została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
10.2. „Terna.pl” dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „Terna.pl”. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.3. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował „Terna.pl” o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest w zależności od wcześniejszej opłaty dokonanej za wysyłkę danego towaru do konsumenta. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 
XI. Reklamacje dotyczące towarów
 
11.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
11.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres FIRMĘ  HANDLOWO USŁUGOWĄ RAFAŁ WIECZOREK    z siedzibą z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Krasickiego 3, kod: 66-400, REGON: 080329150, NIP: 599-110-89-06.,lub na edres e-mail podany na stronie  www.terna.pl. „Terna.pl” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
11.3. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
11.4.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.3. zdanie pierwsze, Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów.
11.4.1.  Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.
11.4.2.  W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
11.5. „Terna.pl” nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
11.6. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.
11.7. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.
11.8. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w Karcie gwarancyjnej dołączanej przez producenta do towaru.
11.9. Jeśli Klient zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.
 
XII. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 
12.1. „Terna.pl” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Terna.pl” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres FIRMĘ  HANDLOWO USŁUGOWĄ RAFAŁ WIECZOREK    z siedzibą z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Krasickiego 3, kod: 66-400, REGON: 080329150, NIP: 599-110-89-06.,lub na adres e-mail podany na stronie  www.terna.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.
12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
12.5. „Terna.pl” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 
XIII. Ochrona danych osobowych
 
13.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
13.2  Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem. 
13.3.  Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta. 
 
XIV. Warunki techniczne
 
14.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz
 • program Adobe 
 • aktywny adres e-mail,
 • aktywne połączenie z siecią Internet.
 
XV. Postanowienia końcowe
 
15.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu terna.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT. 
15.2. Rozstrzyganie ewentualnych soporów powstałych pomiędzy „Terna.pl” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).